De register valuator

Sluit u aan bij het NiRV

De Register Valuator-titel (afgekort als RV) is een beroepstitel. Voordat het NiRV de kandidaat in het register opneemt, dient een assessment plaats te vinden om te beoordelen of de kandidaat het beroep van waardeerder op kwalitatief voldoende wijze kan uitoefenen.

Meer informatie over toelating en assessments tref je onderstaand aan.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) staat open voor iedereen die is geregistreerd door het NiRV en staat ingeschreven in het Register van waardeerders (Register Valuators). In het Register kunnen worden opgenomen alle personen die werkzaam zijn als taxateur van bedrijfsbelangen en die dit beroep op professionele wijze uitoefenen.

De in het Register ingeschreven personen krijgen het recht tot het voeren van de titel Register Valuator. Het lidmaatschap van het NiRV is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Leden van het NiRV genieten vele voordelen. Zij worden onder andere ondersteund bij het volgen van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

Registratie-eisen

Voor de registratie als Register Valuator gelden de volgende eisen:

(1) Een certificaat dat is behaald aan een opleiding voor Business Valuation die is geaccrediteerd door het NIRV. (Op dit moment zijn de opleidingen Business Valuation aan de RSM Erasmus University, Tias School for Business and Society, de RUG en Nyenrode Business School geaccrediteerd.)
(2) Zij die op het moment waarop de eerste certificaten als bovenbedoeld werden afgegeven, zijn beëdigd als makelaar/taxateur in bedrijfsbelangen en kunnen ook voor registratie in aanmerking komen.
(3) Bovendien kan registratie worden aangevraagd door buitenlanders die het recht hebben een gelijkwaardige beroepskwalificatie te voeren. Een dergelijk recht moet zijn afgegeven door een buitenlandse beroepsvereniging op het terrein van Business Valuation.
(4) Het met goed gevolg afleggen van een toelatingsexamen bij het NiRV.

Kosten lidmaatschap
Het inschrijfgeld voor de vereniging bedraagt eenmalig € 200,- (excl. BTW). De contributie wordt per kalenderjaar geheven. De contributie voor 2024 is vastgesteld op € 825,- (excl. BTW).

Permanente educatie
De beroepsgroep Register Valuators kent een PE-regeling. De regeling geldt voor alle RV’s. Niet voldoen aan de hierin gestelde minimum-eisen kan tot een tuchtmaatregel leiden. Omdat veel Register Valuators naast de waarderingspraktijk ook werkzaam zijn als (controlerend)accountant, belastingadviseur of jurist, wordt rekening gehouden met de belasting die daardoor ontstaat. De toets op de uitvoering van de PE-regeling ligt in handen van het NiRV.

Criteria voor toelating tot het assessment

De assessmentregeling gaat uit van twee routes die tot toelating tot het assessment leiden:

Assessment route 1

De eerste route om assessment te doen voor inschrijving als RV verloopt via een door het NiRV geaccrediteerde opleiding Business Valuation die met goed gevolg dient te zijn afgerond.

Geaccrediteerde opleidingsinstantie per 2022 zijn:
Rotterdam School of Management, te Rotterdam;
TIAS School for Business & Society, te Tilburg;
University of Groningen Business School, te Groningen;
Nyenrode Business University, te Breukelen.

Met ingang van 1 januari 2022 geldt dat kandidaten aan het assessment (eerste route) kunnen deelnemen maximaal 36 maanden na het afronden van de geaccrediteerde opleiding Business Valuation.

Ten behoeve van het assessment dient door de kandidaten die de eerste route volgen één rapport te worden ingeleverd, niet zijnde het rapport dat geschreven is ten behoeve van het curriculum van de geaccrediteerde opleiding. Dit rapport dient door de kandidaat zelfstandig geschreven te zijn in de eigen praktijk. Het assessment wordt afgenomen door twee assessoren en duurt maximaal 60 minuten.

Voor deze route bedragen de kosten voor de kandidaat € 1.500,- exclusief BTW.

Meld je hier aan >
Assessment route 2

Het is mogelijk om een assessment te doen als een vergelijkbare buitenlandse opleiding is gevolgd (vergelijkbaar met postdoctoraal business valuation). Tevens wordt voor business valuators die minimaal tien jaar aantoonbaar werkervaring hebben (waarvan de laatste vijf jaar in een organisatie waar meerdere business valuators werken), de mogelijkheid geboden direct assessment te doen. Zij dienen dan vijf waarderingsrapporten in te dienen uit hun praktijk, welke rapporten niet ouder mogen zijn dan drie jaar voor datum van het assessment. De assessoren selecteren hieruit twee rapporten waarover het assessment wordt afgelegd. Welke rapporten dit betreft wordt voorafgaand aan het assessment meegedeeld door het secretariaat van het NiRV.

Kandidaten die de tweede route volgen, dienen kopieën van certificaten of diploma’s van relevante vooropleidingen mee te sturen bij de inschrijving alsmede en CV waarop zij hun relevante werkervaring vermelden. Op dit CV dienen referenties te zijn opgenomen die voor het secretariaat te raadplegen zijn. Toetsing van deze gegevens vindt plaats door de commissie Opleiding & Toelating.

Het NiRV verstuurt vervolgens een oproep voor het assessment waarin zij de kandidaat meldt of aan de assessmentcriteria is voldaan en zo niet, op welke gronden dit is afgewezen. Het assessment tweede route wordt afgenomen door twee assessoren en duurt maximaal 120 minuten.

Voor deze route bedragen de kosten voor de kandidaat € 3.000,- exclusief BTW.

Meld je hier aan >
Assessments in 2024

De assessments vinden plaats op:

Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR Driebergen-Rijssenburg

Data assessments 2024

– Dinsdag 26 maart 2024 (vol geboekt)
– Dinsdag 11 juni 2024 (vol geboekt)
– Dinsdag 24 september 2024
– Donderdag 12 december 2024

De uiterlijke aanmelddatum is 4 weken voorafgaand aan de assessmentdatum

De deadline voor indienen van stukken voor deelname aan het assessment is 3 weken voorafgaand aan de assessmentdatum.

Criteria voor in te dienen waarderingsrapporten

Rapporten voor het assessment dienen voor wat betreft de inhoud te voldoen aan de geldende maatschappelijke norm voor de inhoud van waarderingsrapporten en zelfstandig leesbaar te zijn. Benadrukt wordt dat een rapport uitsluitend assessmentwaardig is als dit een full-scope waarderingsopdracht betreft. Deskundigenrapporten of calculatorische opdrachten worden niet als assessmentwaardig beschouwd. Voor een overzicht van onderdelen en onderwerpen die in een full-scope waarderingsrapport kunnen worden opgenomen wordt verwezen naar bijlage 1.

Bijlagen of appendices dienen alle noodzakelijke informatie te bevatten die noodzakelijk is om de kwaliteit van de ingenomen standpunten en uitkomsten van de waarderingsopdracht inhoudelijk te kunnen toetsen. Het betreft dan hoofdzakelijk de onderbouwing van financiële analyses van het waarderingsobject en de uitgevoerde waarderingsberekeningen. Rapporten dienen daarbij volledig te worden gedocumenteerd in de zin dat bronvermelding voor de commissie raadpleegbaar is (bronnenlijst); dit geldt voor gehanteerde brancherapporten van bijvoorbeeld banken, eventuele relevante jurisprudentie of verwijzingen naar externe bronnen ter onderbouwing van de gehanteerde vermogenskostenvoet.

Het is niet verplicht algemene fiscale en juridische paragrafen op te nemen in het waarderingsrapport, tenzij dit voor de waarderingsopdracht relevant is. Het waarderingsrapport mag geanonimiseerd worden maar niet zodanig dat de assessmentwaardigheid ter discussie kan komen te staan. Dit betekent dat een naam van een onderneming, producten of diensten geanonimiseerd vermeld mogen worden maar het geheel van het rapport moet de assessoren wel voldoende houvast geven om de kwaliteit van de waardering en de uitvoering daarvan door de kandidaat als geheel in voldoende mate te kunnen beoordelen.

Het NiRV geeft voorafgaan het aan het assessment geen oordeel over de assessmentwaardigheid van een rapport aan kandidaten. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om de in deze assessmentregeling vermelde voorwaarden in voldoende mate na te leven. Het is mogelijk dat op het assessment de assessoren tot het oordeel komen dat het waarderingsrapport als onvoldoende moet worden beoordeeld. Dit oordeel komt de assessoren toe en het afwijzen van het rapport is een risico dat een kandidaat bij inschrijving neemt.

Het NiRV kan de inhoud van de ingediende rapporten van kandidaten op anonieme basis gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud van het assessment

De kandidaten worden diepgaand ondervraagd over de inhoud van de assessmentrapport(en) en daarmee samenhangende kennis van de techniek van het waarderen in de specifieke situatie. Hierbij wordt van kandidaten verwacht dat zij tenminste op niveau van een vakbekwaam, doch startend, beroepsbeoefenaar het waarderingsrapport en de daarin vermelde waarderingscasus kunnen beargumenteren tegenover de assessoren en daarnaast in staat zijn om varianten op de casus te kunnen interpreteren en vaktechnisch in voldoende mate kunnen becommentariëren.

Van kandidaten wordt geen algemene kennis getoetst van fiscale en juridische onderwerpen, tenzij deze onderwerpen specifiek in het verlengde van het waarderingsrapport liggen. Deze kennis wordt daarbij voor het assessment als bekend verondersteld en dient paraat te zijn. Daarnaast staat het de assessoren vrij om ook vragen te stellen op het gebied van waarderen buiten de casus om, als de assessoren hier aanleiding toe zien.

Het assessment omvat voor beide routes tevens toetsing op de kennis van de GBRV, waarderingsmethoden en – technieken en tuchtrecht. Voorts bestaat de mogelijkheid dat bij het assessment ingegaan wordt op situaties die weliswaar betrekking hebben op het ingediende rapport maar meer het karakter hebben van casuïstiek. Hierbij kan gedacht worden aan een fiscaal of juridisch onderwerp dat verband houdt met een situatie die in het rapport van de kandidaat naar voren komt. Kandidaten worden in dat geval geacht om hierop op deskundige wijze te kunnen ingaan. Benadrukt wordt dus dat de kandidaten vragen kunnen verwachten over de Gedrags- en Beroepsregels en het NiRV Tuchtreglement.

Het verloop van het assessment

Het assessment verloopt als volgt:

– De duur van het assessment volgens de eerste route bedraagt 60 minuten, volgens de tweede route 120 minuten.

– De kandidaat krijgt eerst 10 minuten de tijd om op basis van een zelfreflectieverslag over de aard van de waarderingsopdracht, zijn visie te geven op de casus en de aanpak en uitkomsten van deze waarderingsopdracht. Eventuele voorafgaande omissies of geconstateerde fouten bij de voorbereiding aan het assessment kunnen dan aan de assessoren worden toegelicht.

– Aansluitend stellen de assessoren op basis van zowel het zelfreflectieverslag, het waarderingsrapport zelf als aanverwante onderwerpen die een relatie met de casus hebben vragen aan de kandidaat. Het is de bedoeling hierbij een normaal gesprek na te bootsen dat daadwerkelijk tussen beroepsoefenaren over de casus had kunnen plaatsvinden.

– Na afsluiting van het assessment lichten de assessoren de afwikkeling van het assessment toe en informeren de kandidaat over de verwachte timing van de uitslag. Dit wordt niet ter plekke meegedeeld aan de kandidaat maar vindt plaats op basis van een afweging tussen de assessoren.

Beoordeling voor en na het assessment

Kandidaten die in de voorbereiding op het assessment een materiële onjuistheid in hun rapport onderkennen, kunnen dit tot vijf werkdagen voor de datum van het assessment aan het secretariaat melden.

Hiertoe dienen zij een korte beschrijving van een geconstateerde onjuistheid op te stellen (maximaal één A4) waarin de correctie en effect op de waardering is opgenomen. Op deze wijze kan de commissie tijdig kennisnemen van de aard van de onjuistheid, de wijze waarop de kandidaat dit herstelt en beoordelen of dit juist is hersteld. Een aanwezige en geconstateerde materiële onjuistheid die niet volgens de hiervoor vermelde procedure is gemeld aan de commissie Opleiding & Toelating vormt een voorname grond voor het zakken voor het assessment.

De commissie Opleiding & Toelating hanteert geen vastomlijnde definitie of voorbeelden van materiële onjuistheden, maar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om een tijdens de assessmentzitting geconstateerde materiële fout pas na afronding van het assessment te beoordelen. De kandidaat ontvangt dan later definitief uitsluitsel over de aard en invloed van deze fout op de uitslag van het assessment.

Her-assessment

Kandidaten die tijdens de eerste zitting van het assessment onverhoopt niet slagen, wordt de kans geboden om een her-assessment af te leggen. Een her-assessment vindt plaats op basis van de volgende criteria:

– De kandidaat heeft de mogelijkheid om vanaf een periode van 3 maanden na afloop het eerste assessment een her-assessment te doen.
– Het her-assessment wordt afgenomen op basis van een nieuw assessmentrapport ter bevordering van de objectiviteit van het assessmentproces. Op deze wijze kan de kandidaat zijn of haar vakbekwaamheid op een onbevangen wijze tonen en is sprake van een nieuwe situatie.
– De assessoren voor een her-assessment zijn een tweetal andere leden dan tijdens de eerste zitting. De commissie wordt bijgestaan door een derde assessor die de kwaliteit van het proces monitort en achter betrokken is bij de uitslag maar niet deelneemt aan de vraagstelling ten tijde van het her-assessment. Alle commissieleden inclusief de derde assessor lezen vooraf het ingediende rapport en overleggen achteraf de uitslag.
– Een her-assessment wordt op geluidsband opgenomen ter waarborging van de kwaliteit van het proces.
– Een her-assessment kent een fatale uitslag; Bij het niet behalen van het assessment vindt uitsluiting plaats van toekomstige deelname aan een assessment. Er is geen sprake van een afkoelingsperiode.
– De kosten voor een her-assessment bedragen door de uitgebreide assessmentcommissie € 1.500,- exclusief BTW.

Kosten van het assessment

De kosten verbonden aan het assessment bedragen € 1.500,- exclusief BTW voor de kandidaten met een kwalificerende vooropleiding.

Voor kandidaten die het assessment tweede route willen kiezen bedragen de kosten voor het assessment € 3.000,- exclusief BTW vanwege de additionele voorbereidingstijd voor de assessoren en de verlengde assessmentduur. De kosten voor een her-assessment bedragen eveneens € 3.000,- exclusief BTW.

Aanleveren na inschrijving

Aanleveren:

1. Waarderingsrapport (ingebonden in tweevoud + digitaal), afhankelijk van route één of twee.
2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 6 maanden (digitaal). U kunt deze hier online aanvragen of download hier het aanvraagformulier.
3. Kopie diploma opleiding Business Valuation (digitaal).
4. Zelfreflectieverslag conform hier te downloaden format (digitaal).
5. Kopie andere vooropleiding (bij tweede route digitaal).
6. CV met referenties (bij tweede route digitaal).
7. Pasfoto (digitaal).
8. Aanmeldformulier (digitaal)

De aan te leveren stukken dienen uiterlijk 3 weken voor de datum van keuze van het assessment te zijn ontvangen op het assessmentbureau. De stukken dienen per post te worden toegestuurd aan het assessmentbureau van het NiRV.

Het adres van het NiRV is:
NiRV,
p/a Management Assistance,
Bredaseweg 108a,
4902 NS Oosterhout.

Assessoren

De assessmentcommissie bestaat uit:

1. René van Bruggen
2. Aad Faasen
3. Frank van der Noll
4. Corlin van Oeveren
5. Daniël Peters
6. Bert Schaareman
7. Kathelijn Verkerk-Peerden
8. Ernst Andriessen

Akkoordverklaring

De kandidaat verklaart bij het behalen van het assessment en de inschrijving in het NiRV register expliciet akkoord te gaan met de Gedrags- en Beroepsregels RV zoals gepubliceerd op de NiRV website.

Bezwaarprocedure

Tegen de uitslag van zowel het assessment als het her-assessment kan door kandidaten schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij de bezwaarcommissie, welke bestaat uit: de directeur van het NiRV, de voorzitter van het NiRV en de voorzitter van de Commissie Vaktechniek van het NiRV.

Het bezwaar dient binnen 3 weken na de uitslag schriftelijk door het NiRV te worden ontvangen en dient de volgende onderdelen te bevatten en bij gebreke waarvan het bezwaar als niet-ontvankelijk wordt aangemerkt:

Naam, adres en woonplaats bezwaarmaker. De bezwaarmaker mag uitsluitend de kandidaat zijn;
Datum assessment en naam rapport;
Het bezwaar dient gemotiveerd aan te geven waarom tegen de assessmentuitslag in bezwaar wordt gekomen en welke argumentatie hiervoor wordt gehanteerd.
Het bezwaar dient tevens aan te geven welke beslissing bezwaarmaker van de bezwaarcommissie verlangt.
De bezwaarcommissie neemt op basis van het ingediende bezwaar binnen 6 weken een besluit na bespreking van het bezwaar met de bezwaarmaker, de voorzitter en de assessoren en communiceert haar uitspraak schriftelijk aan de bezwaarmaker.

Voorbeelden van beslissingen die de bezwaarcommissie kan nemen is het (her-)assessment als niet geldig beschouwen of de uitslag aanpassen, al dan niet op basis van aanvullende voorwaarden aan de kandidaat. Als de bezwaarcommissie de uitslag van het (her-)assessment bevestigt, is geen sprake meer van een beroepsmogelijkheid. De kosten verbonden aan een bezwaarprocedure bedragen € 1.000,- exclusief BTW.

Help mij met het vinden van een Register Valuator