De Register Valuator

Voor een goed onderbouwde waardering

De Register Valuator is dé specialist als het gaat om een heldere waardebepaling. In geval van een bedrijfsovername, maar ook als het gaat om een zakelijk conflict, een echtscheiding, een faillissement of een schadeberekening staat de RV u met raad en daad bij.

Door en voor wie?

Ondernemers en/of dga’s schakelen steeds vaker een RV in, maar ook advocaten en notarissen (bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding) hebben de toegevoegde waarde van de RV ontdekt. Afhankelijk van de situatie kan een RV optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdige adviseur voor meerdere partijen of als arbiter. Bij onenigheid over de waarde van de aandelen biedt een bindend advies van een Register Valuator uitkomst.

Nieuw in VanWaarde Magazine

WHOA: Coronaschulden… hoe nu verder….?

“Voor veel ondernemingen leidde de coronacrisis tot een enorme stijging van hun schuldenlast. Deze bedrijven gaan zodoende gebukt onder een nauwelijks of niet te dragen financiële last. Onlangs constateerde MKB-Nederland dat ruim 60.000 ondernemingen met deze schuldenproblematiek kampen. In het licht van de in maart van dit jaar geëindigde overheidssteun lijkt daarom de meest pregnante ondernemersvraag van dit moment: ‘hoe nu verder?”

NIEUW: ons podcastkanaal ‘De Waardevaste Golflengte’

Download de podcastapp

Geheel in de lijn van de doorontwikkeling van VanWaarde past de NiRV-podcast.

     

Evenementen & publicaties

 

‘NiRV
Golfevent’

“De Bank financiert de prijs
niet de waarde”

‘Merkbouwen & Waardecreatie’
NiRV Jaarcongres 2020: 08-04-2020

‘Open’
workshops

Wanneer komt de RV in beeld?

Overnames & Fusies

Bij een bedrijfsovername en een fusie is een onafhankelijke waardebepaling essentieel. In beide gevallen kan een Register Valuator daarvoor zorgen.

Waarde versus prijs

Uitspraken als ‘uw onderneming is vier keer de winst waard’ of ‘één maal de omzet’ houden weinig rekening met toekomstverwachtingen of ondernemings-specifieke factoren.

Wilt u uw onderneming laten waarderen door een professional? De RV staat u graag bij.

Echtscheiding

In de meest ideale situatie vindt een echtscheiding plaats in goed overleg. Helaas is dat in de praktijk vaak niet zo en lopen de emoties hoog op. Het is dan raadzaam een Register Valuator in te schakelen. Met een onafhankelijke waardebepaling zorgt de RV voor een duidelijk overzicht van bezit en schuld. Ook voor het berekenen van de alimentatiegrondslag of in het geval één van de twee echtgenoten aandelen heeft of eigenaar is van een onderneming, brengt de RV helderheid.

Zakelijke conflicten

Bij zakelijke geschillen lopen de emoties soms hoog op en dit gaat ten koste van de bedrijfsvoering. Als door een geschil de ene firmant of dga de andere wil uitkopen, is het belangrijk dat onpartijdig bepaald wordt wat de waarde is van het over te dragen deel van de onderneming. Een RV zorgt in dit geval voor zo’n onafhankelijke waardebepaling. Ook bij een conflict tussen twee bedrijven (bijvoorbeeld door contractbreuk) wordt de RV ingeschakeld om de omvang van de economische schade vast te stellen.

Faillissement

Bij een onderneming die failliet is gegaan, is de curator verantwoordelijk voor het optimaliseren van de belangen van de boedel. De curator zal bekijken of de onderneming of een deel daarvan via een ‘doorstart’ mogelijk meer opbrengt dan door de verkoop van de individuele activa. Register Valuators worden regelmatig ingeschakeld om de curator bij te staan bij de afwikkeling van een failliete onderneming. De Register Valuator heeft bij uitstek een deskundig oordeel over het toekomstperspectief van een onderneming en van deze expertise wordt graag gebruikgemaakt. Inschakeling van een RV geeft de curator de zekerheid dat hij bij de afwikkeling verantwoord handelt richting schuldeisers en eigenaren. 

Fiscale kwesties

In geval van een bedrijfsoverdracht is een onafhankelijke waardering verstandig. De Register Valuator staat u in dat geval met raad en daad bij. Dat doet hij ook op het gebied van (jaar)verslaggeving, bij het bepalen van economische schade (forensic valuation), bij gerechtelijke procedures, bij het invoeren van aandelen- en optieregelingen en bij fiscale kwesties.

Schadeberekeningen

Stel, u ondervindt schade. Omdat de huur op onrechtmatige wijze is opgezegd of omdat een leverancier of afnemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In dat geval loopt u schade op en is het aan de rechter om vast te stellen dat het een wanprestatie of onrechtmatige daad betreft. Vervolgens dient te worden vastgesteld wat de omvang van uw schade is en wat het causale verband is tussen de schade en de schadeveroorzakende gebeurtenis. Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met diverse aspecten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de partij die de schade heeft geleden weer in de oorspronkelijke vermogenspositie wordt gebracht. Alsof de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet heeft voorgedaan. 

Wat doet een RV

Onafhankelijk arbiter

Als partijen een geschil met elkaar willen regelen, kan de Register Valuator uitkomst brengen door het geven van een onafhankelijk en desgewenst bindend advies over de bedrijfswaarde of de hoogte van economische schade. Dat doet de RV altijd door het toepassen van hoor en wederhoor.

 

Adviseur

In de rol van adviseur adviseert de Register Valuator ondernemers als het gaat om een bedrijfswaardering. Denk hierbij aan bedrijfsovernames of strategisch waardemanagement. In het eerste geval werkt de RV samen met andere adviseurs die bij de bedrijfsovername betrokken zijn. In het tweede geval werkt hij samen met de directie en het management.

 

Partijdeskundige

Als de Register Valuator optreedt als partijdeskundige is er meestal sprake van een geschil of een potentieel geschil. De waarde van een onderneming of geleden economische schade is dan het onderwerp. Geschillen tussen compagnons, echtscheidingen of verschil van inzicht over de waarde van een onderneming met de fiscus, zijn voorbeelden hiervan. Voor het vinden van een optimale balans tussen economische en juridische belangen werkt de RV in deze gevallen intensief samen met de betrokken (fiscaal) jurist(en).

Gerechtelijk deskundige

Als beide partijen het niet eens kunnen worden over de waarde van een onderneming of de hoogte van economische schade kan de Register Valuator worden aangesteld als gerechtelijk deskundige. Dit geschiedt door de rechtbank of het gerechtshof. De RV treedt onafhankelijk op zodanig dat alle partijen de kans krijgen om informatie te verschaffen. Voor de rechter is de rapportage van de gerechtelijk deskundige in veel gevallen de basis voor het vaststellen van de waarde of schade.