Waardebepaling

Schade

U lijdt schade. Een vervelend situatie waarbij u de geleden schade wil verhalen op wederpartij.

Schadeberekeningen

Register Valuators spelen een belangrijke rol in schadeberekeningen. Stel, u ondervindt schade omdat een leverancier of afnemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt of ingeval van inbreukzaken op intellectueel eigendom waarbij sprake is van een schending van intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten of octrooien.

Register Valuators kunnen een belangrijke rol spelen door middel van hun expertise en kennis van financiële waarderingstechnieken. Zo kunnen zij bijdragen aan een objectief en betrouwbaar beeld van de financiële omvang van de schade, wat weer van belang is voor een eerlijke afhandeling van het geschil.

Help mij met het vinden van een Register Valuator