Kwaliteitsborging

Een goed onderbouwde waardering

Business Valuation is een vak dat wordt uitgeoefend door de Register Valuator (RV). Deze persoon is financieel onderlegd en heeft zich dankzij een tweejarige postdoctorale opleiding gespecialiseerd in de waardebepaling van ondernemingen. Na het succesvol afronden van deze behoorlijk intensieve opleiding wordt de RV opgenomen in het register van het NiRV.

Complexiteit waarderingsvraagstuk vraagt om specialistische aanpak

Bij omvangrijke en complexe transacties werkt de RV als waarderingsspecialist samen met de overige specialisten in het transactieteam. Voorbeelden hiervan zijn specialisten op fiscaal en juridisch gebied. In mid-market transacties is de RV vaak de sparring partner voor zijn opdrachtgever en de belangenberhartiger. Naast activiteiten rondom bedrijfsoverdracht is de Register Valuator ook actief op het gebied van bedrijfsfinanciering, value based management, (des-)investeringsvraagstukken en andere aspecten van Corporate Finance.

Permanente Educatie (PE)

De beroepsgroep Register Valuator kent een PE-regeling. Deze regeling geldt voor alle RV’s.

Niet voldoen aan de hierin gestelde minimum-eisen kan tot een tuchtmaatregel leiden. Omdat veel Register Valuators naast de waarderingspraktijk ook werkzaam zijn als (controlerend) accountant, belastingadviseur of jurist, wordt rekening gehouden met de belasting die daardoor ontstaat. De toets op de uitvoering van de PE-regeling ligt in handen van het NiRV.

PE cyclus van drie jaar
De PE cyclus omvat drie jaar. De huidige cyclus start op 1 januari 2020 en wordt op 31 december 2022 afgesloten. De RV dient door middel van schriftelijke bewijsstukken aan te tonen dat over een periode van drie jaar tenminste 45 PE-punten zijn behaald. De regeling gaat uit van de gedachte dat de geregistreerde Register Valuators zoveel mogelijk vrij zijn in de te kiezen onderdelen en onderwerpen. Het is echter mogelijk dat bepaalde onderdelen door het bestuur verplicht worden gesteld. Uiteindelijk dient over twee onderdelen gezamenlijk minimaal 45 punten te worden behaald.

Permanente educatie
Beroepsondersteuning

Register Valuators zijn op academisch niveau geschoold, hebben een jarenlange ervaring als waarderingsdeskundige en voltooiden met succes een gespecialiseerde opleiding Business Valuation. Het NiRV biedt haar leden de gelegenheid up-to-date te blijven door het volgen van workshops, lezingen en vervolgopleidingen.

De commissie Vaktechniek is in het leven geroepen om bij te dragen aan het op peil houden van de vakinhoudelijke kennis van de RV. De commissie heeft zich tot doel gesteld de volgende activiteiten te organiseren:
– Lezingen van ervaren waardeerders over specifieke waarderingstechnische onderwerpen, zoals forensic valuation en de adjusted present value (APV) methode;
– Lezingen over onderwerpen die raakvlakken vertonen met business valuation, zoals fiscale fiscale aspecten van de overname, waardering van vastgoed en merken/patenten;
– Bijeenkomsten waarin van gedachten wordt gewisseld over vooraf door de leden opgegeven onderwerpen;
– Op de website van het NiRV beschikbaar stellen van een literatuurlijst met daarop actuele boeken/artikelen over business valuation.

Omdat het NiRV de samenwerking tussen beroepsgroepen als accountants, fiscalisten en juristen wil bevorderen, nodigt zij ook graag ‘niet-Register Valuators’ uit om deze activiteiten bij te wonen.

Vertrouwenspersoon

Het kenbaar maken van ongewenst gedrag is voor veel mensen lastig en daardoor niet vanzelfsprekend. Toch kan het verstandig zijn om in voorkomende gevallen contact te zoeken met onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van het NiRV is aangesteld om allereerst een luisterend oor te bieden. Al onze leden kunnen van deze dienst gebruikmaken. Afhankelijk van de aard van het ongewenste gedrag wordt in overleg al dan niet gekozen voor een vervolgtraject.

Klachtenregeling

Het NiRV ziet toe op de naleving van de Gedrags- en Beroepsregels RV (GBRV) door middel van het NiRV Tuchtreglement. Een onafhankelijke Raad van Tucht (RvT) en een Raad van Beroep (RvB) beoordelen of een RV in de uitoefening van diens waarderingswerkzaamheden heeft gehandeld in lijn met de GBRV en de geldende maatschappelijke normen.

klachten?
Een klacht over de werkzaamheden van een RV kunt u per mail of per post indienen bij het secretariaat RvT van het NiRV.

Meer weten over het reglement Tuchtrechtspraak?

Bekijk hier het tuchtreglement
Gedrags- en Beroepsregels

Het NiRV is een partij waarmee rekening moet worden gehouden op het gebied van het waarderen van ondernemingen. Het NiRV wil dat het nóg vanzelfsprekender wordt om in verschillende situaties een Register Valuator (RV) in te schakelen. De RV en het NiRV staan garant voor hoogwaardige waarderingswerkzaamheden.

De RV beschikt over grondige vakkennis en specifieke branchekennis, waardoor hij/zij bij uitstek geschikt is voor het uitvoeren van opdrachten in een bepaalde waarderingscontext. De door het NiRV ingevoerde gedrags- en beroepsregels ondersteunen de gehanteerde kwaliteitsnormen. Met de gedrags- en beroepsregels wordt ook een goede samenwerking beoogd tussen Register Valuators, internationale collegae, accountants (RA/AA), fiscaal adviseurs, advocaten, de overheid en de rechtspraak.

Economische waarde belangrijk als waardebegrip

Bij de Gedrags- en Beroepsregels RV is grote nadruk gelegd op economische waarde als gehanteerd waardebegrip. Ook is het belangrijk dat een RV de gehanteerde uitgangspunten, informatiebronnen en berekeningswijze goed kan motiveren.

Meer weten over de Gedrags- en beroepsregels RV?

Help mij met het vinden van een Register Valuator