Blog
Datum: 28 mei 2024

25 jaar RV in vogelvlucht

In 2021 bestaat de beroepskwalificatie ‘RV’ 25 jaar. Samen met Jan Vis, Paul de Blok, Flip van Spaendonck, Carolien Monteiro, Peter den Hertog en Marius van Prooijen blikten wij terug om verleden, heden en toekomst van het waarderingsvak bij elkaar te brengen.

Langzaam maar zeker werd duidelijk dat voor waarderen meer nodig was dan…

‘Makelaar-taxateur in bedrijfsbelangen’

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd langzaam maar zeker duidelijk dat voor het waarderen van ondernemingen meer nodig was dan het bestuderen van verstrekte jaarrekeningen. Jan Vis was in die tijd als universitair docent verbonden aan de vakgroep Kosten en Winst van de Erasmus Universiteit. Samen met vakgroep-collega Joost Groeneveld stond hij aan de wieg van de opleiding tot Register Valuator. “Het besef groeide dat niet het verleden maar de toekomst bepalend is voor de waarde van een bedrijf. In ons land waren toen al enkele waarderingsdeskundigen werkzaam. Een bekende naam op dit gebied was die van Dr. F.C.W. Blom die niet alleen als waarderingsdeskundige in de praktijk werkzaam was, maar ook enkele publicaties over dit onderwerp schreef. Toen ook anderen zich op dit terrein begaven, meestal ten behoeve van voorgenomen transacties, ontstond de behoefte aan een formele beroepsaanduiding. Zo is aanvankelijk het beroep ‘makelaar-taxateur in bedrijfsbelangen’ ontstaan”, aldus Jan Vis.

Voordat tot beëdiging werd overgegaan, moest er een soort proeve van bekwaamheid worden afgelegd. Deze werd georganiseerd door de Kamer van Koophandel. Jan Vis: “Samen met mijn collega Joost Groeneveld heb ik de eisen opgesteld waaraan de kandidaten moesten voldoen. De kandidaten moesten kunnen aantonen voldoende kennis te bezitten op het gebied van (bedrijfs)economie, rechten en belastingen. Ik weet nog dat Joost de kandidaten ondervroeg over het onderwerp economie. Toen bleek dat niet iedereen met goed succes door het examen kwam, zijn we gaan nadenken over een te ontwikkelen opleiding. Omdat ik op dat moment als adjunct-professor verbonden was aan de Rotterdam School of Management is de door Joost en mij ontworpen opleiding daar ondergebracht. Ons initiatief werd voortvarend ondersteund door Klaas Wassens.” De opleiding kreeg de naam ‘Business Valuation’. Het was vanaf het begin duidelijk dat er ook een beroepsorganisatie opgericht moest worden. Dat werd de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO). Later is deze Stichting opgegaan in de huidige beroepsvereniging. Vanaf het begin, in 1995, is Jan Vis als kerndocent en programmadirecteur aan de opleiding verbonden geweest. Nu is hij dat nog steeds, maar dan van de opleiding zoals die aan Nyenrode wordt gegeven.

Introductie Register Valuator

Vrij lang is de opleiding Business Valuation van de RSM de enige opleiding op post-doctoraal/master niveau geweest. Tias volgde als tweede en later kwamen daar de RUG en Nyenrode bij. Het werd al snel duidelijk dat mensen die een relatief zware en specialistische opleiding afrondden, hun expertise graag wilden uitdragen. Voor Jan Vis en Joost Groeneveld was dat dé reden om zich hard te maken voor de introductie van een beroepskwalificatie. “En deze kwam in 1996. Vanaf dat moment was het een belangrijk sluitstuk van de professionele ontwikkeling. Het idee was om in het spoor van de Register Accountant en de Register Controller, de Register Valuator te introduceren.”

Samenwerking NiRV en SWBO

In 2003 wordt Het Nederlands instituut voor Register Valuators opgericht, met als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van haar leden c.q. de beroepsgroep RV’s. Tot het moment van samengaan met de SWBO was het NiRV onder andere verantwoordelijk voor de PR en organiseerde zij bijeenkomsten om de kennis van RV’s op peil te houden. De Stichting ten behoeve van Waardering Bedrijf en Onderneming (SWBO) was daarnaast opgericht als onafhankelijk kwaliteitsorgaan voor de opleiding tot Register Valuator. De SWBO accrediteerde universiteiten om een opleiding tot RV te kunnen faciliteren.

Paul de Blok, oud-bestuurder SWBO: “De titel RV kon verkregen worden door drie, zelfstandig gemaakte, waarderingscasussen aan te reiken aan de SWBO. Een door de SWBO benoemde examencommissie toetste vervolgens de desbetreffende kandidaat op kennis en kwaliteit van de ingeleverde waarderingsrapporten. Indien dit alles voldoende was, verkreeg de kandidaat de titel RV, evenals inschrijving in het register. Het register van Register Valuators werd bijgehouden door deze stichting.” Daarnaast stelde SWBO gedrags- en beroepsregels in, alsook eisen aan permanente educatie.

Gedrags- en beroepsregels

Al tijdens de eerste bestuursvergadering van het NiRV, op 17 juni 2003, werd besloten dat er Gedrags- en Beroepsregels moesten komen. Volgens toenmalig bestuurslid (en tevens oud-voorzitter), Flip van Spaendonck, vond men in eerste instantie dat het ook op de weg van de SWBO lag de GBR in te voeren, maar uiteindelijk nam het NiRV het initiatief. Flip van Spaendonck: “Met name oud-bestuurslid, Ilse Massart, heeft zich toen ingezet voor de vaststelling van de GBR. Dit gebeurde allemaal onder voorzitterschap van Dirk van Sluis.” Het hele proces kostte flink wat tijd met als gevolg dat de GBR in 2006 werd vastgesteld en er in 2007 een publicatie tot stand kwam in de vorm van een brochure.

Management Assistance

Om de ingeslagen professionalisering verder vorm te geven, maakte het NiRV vanaf september 2008 gebruik van de diensten van het bureau Management Assistance. Carolien Monteiro, oprichtster van Management Assistance, weet nog dat zij werd benaderd door Guido Rooijackers. “In eerste instantie waren wij verantwoordelijk voor het voeren van de ledenadministratie, de facturatie, het organiseren van workshops/lezingen en de administratie rondom de PE-regeling. Ook verzorgden wij de telefoon- en mailbeantwoording en verzonden wij mailings namens het NiRV. In die fase wisselden wij tevens adreswijzigingen van onze leden uit met het SWBO. Dat wij als team al zo lang voor het NiRV werken, heeft ertoe geleid dat NiRV-leden in het verleden (en misschien ook nu nog) dachten dat wij in dienst waren van het NiRV. Een mooier compliment kun je als zelfstandig secretariaatskantoor natuurlijk niet krijgen.”

Overgangsperiode

Peter den Hertog was NiRV-voorzitter in de periode 2011 tot en met 2014. Bij de lancering van het digitaal magazine Van Waarde in 2012 gaf Peter al aan dat hij vond dat op termijn de SWBO en het NiRV moesten samengaan. “De SWBO beheert het register, stelt de examens samen en accrediteert opleiders. Het NiRV behartigt de belangen van de leden, organiseert workshops en werkt aan de naamsbekendheid van de RV-titel. Als beide organisaties kunnen worden samengevoegd, kunnen budgetten worden samengevoegd en wordt schaalvergroting gerealiseerd.” In de periode vanaf 2012 is door het bestuur vervolgens veel energie gestoken in het tot stand brengen van één beroepsorganisatie met meer slagkracht. Met name de borging van kwaliteitseisen, accreditatie van opleidingen en onafhankelijke klachten- en tuchtregelingen waren belangrijke issues. In 2014 was het zover: NiRV en SWBO fuseerden.”

Fusie SWBO en NiRV gevolgd door groei

De voornaamste reden voor de fusie tussen SWBO en NiRV was slagvaardigheid en meer duidelijkheid naar het maatschappelijk verkeer. Paul de Blok, oud-bestuurder SWBO en tevens NiRV voorzitter in de periode 2014-2018: “Eén bestuur zorgt voor efficiënte besluitvorming en één gesprekspartner voor alle betrokkenen. Bovendien is het ‘in de lucht houden’ van twee instanties financieel gezien kostbaar. Mede door deze besparing kreeg het NiRV grotere financiële slagkracht en kon zij zich verder profileren als dé beroepsgroep voor waardeerders. Omdat het NiRV in de jaren daarvoor veel effort had gestopt in haar naamsbekendheid, werd besloten om de nieuwe organisatie verder te laten gaan onder de naam NiRV”, aldus De Blok. In de jaren na de fusie maakte het NiRV een groei door van circa 200 naar ruim 300 leden en droeg de aanstelling van een directeur bij aan de (verdere) professionalisering van de beroepsvereniging.

25 jaar RV

En nu is het 2021 en bestaat ‘de RV’ 25 jaar. Wij willen daarbij toch de kanttekening maken dat dé RV als archetype niet bestaat. Volgens NiRV-directeur Marius van Prooijen “zit daarin ook de kracht van het merk”. Hij licht dat als volgt toe: “Het gezamenlijk werkveld van Register Valuators is groot en wijdverspreid. Zij zijn actief in één of meerdere takken van sport waarin waarde, prijs en waardering een rol spelen, denk aan fusies en overnames, geschilbeslechting, verslaggeving, financiering of waardemanagement. In de afgelopen jaren hebben het NiRV en haar leden hard gewerkt aan de positionering van de RV en het beklijven van het begrip economische waarde. Het is mooi om te zien dat die inspanning z’n vruchten heeft afgeworpen. Zo is de RV in veel gevallen de statutaire waardeerder bij aanbieding van aandelen, en is de RV ook in de rechtspraak een graag geziene gast als het gaat over economische waarde. Wij zien dat ook terugkomen in het toenemend aantal door het NiRV behandelde deskundigenverzoeken. Binnen enkele jaren verwacht het bestuur van het NiRV dan ook een organische groei naar 400 leden. Wat dat betreft zijn de beroepsgroep en de vereniging in een fase van volwassenheid beland en gaan we gezamenlijk een mooie toekomst tegemoet.”

Help mij met het vinden van een Register Valuator