Assessmentregeling

De RV titel is een beroepstitel. Voordat het NiRV de kandidaat in het register opneemt, dient een assessment plaats te vinden om te beoordelen of de kandidaat het beroep van waardeerder uitoefent.

Criteria voor toelating tot het assessment/examen

De assessmentregeling gaat uit van twee routes die tot toelating tot het assessment leiden:

1. Om een assessment te doen voor inschrijving als RV dient een geaccrediteerde opleiding Business Valuation met goed gevolg te zijn afgerond.
Geaccrediteerde opleidingsinstanties zijn: Rotterdam School of Management, TIAS School for Business & Society te Tilburg, Rijksuniversiteit te Groningen en Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Ten behoeve van het examen dient door de kandidaten die de eerste route volgen één rapport te worden ingeleverd. Het assessment duurt 45 minuten en de kosten bedragen  € 1.500 (excl. BTW).

Deelnemen aan het assessment is mogelijk vanaf 2 maanden ná het behalen van het diploma aan één van de geaccrediteerde opleidingen.

2. Daarnaast is het mogelijk om een assessment te doen als een vergelijkbare buitenlandse opleiding (vergelijkbaar met postdoctoraal business valuation) is gevolgd. Tevens wordt voor business valuators die minimaal tien jaar werkervaring hebben, waarvan de laatste vijf jaar in een organisatie waar meerdere valuators werken, de mogelijkheid geboden assessment te doen. Zij dienen dan vijf waarderingsrapporten in te dienen uit hun praktijk, welke rapporten niet ouder mogen zijn dan drie jaar. De assessoren selecteren twee rapporten (welke dat zijn wordt meegedeeld) waarover een assessment wordt afgelegd. Het assessment omvat tevens toetsing op kennis van de GBR, modellen en tuchtrecht. Het assessment duurt 1,5 uur in plaats van 45 minuten. De prijs is € 3.000 in plaats van de gebruikelijke € 1.500 (excl. BTW).

Kandidaten die de tweede route volgen, dienen daarnaast certificaten of diploma’s van relevante vooropleidingen mee te sturen (in kopie), alsmede een CV waarop zij hun relevante werkervaring vermelden met referenties die voor het examenbureau te raadplegen zijn. Toetsing van deze gegevens vindt plaats door de examencommissie.

Het examenbureau verstuurt vervolgens een oproep voor het examen waarin zij de kandidaat meldt of aan de examencriteria is voldaan en zo niet, op welke gronden dit is afgewezen.

Criteria voor in te dienen rapporten

Examenrapporten dienen voor wat betreft de inhoud te voldoen aan de geldende maatschappelijke norm voor de inhoud van waarderingsrapporten en zelfstandig leesbaar te zijn. Bijlagen of appendices dienen alle noodzakelijke informatie te bevatten die noodzakelijk is om de kwaliteit van de ingenomen standpunten en uitkomsten van de waarderingsopdracht inhoudelijk te kunnen toetsen. Het betreft dan hoofdzakelijk de onderbouwing van financiële analyses van het waarderingsobject en de uitgevoerde waarderingsberekeningen. Rapporten dienen daarbij volledig te worden gedocumenteerd in de zin dat bronvermelding voor de commissie raadpleegbaar is (bronnenlijst); dit geldt voor gehanteerde brancherapporten van bijvoorbeeld banken, eventuele relevante jurisprudentie of verwijzingen naar externe bronnen ter onderbouwing van de gehanteerde vermogenskostenvoet.

Het is niet verplicht algemene fiscale en juridische paragrafen op te nemen in het examenrapport, tenzij dit voor de waarderingsopdracht in casu van belang is geweest. Het waarderingsrapport mag geen beoordelingsrapport van een waardering zijn.

Het waarderingsrapport mag geanonimiseerd worden.

Inhoud van het examen

De kandidaten worden diepgaand ondervraagd over de inhoud van de examenrapport(en) en daarmee samenhangende kennis van de techniek van het waarderen in de specifieke situatie. Hierbij wordt van kandidaten verwacht dat zij op niveau van een volwaardige startende beroepsbeoefenaar de examencasus kunnen verdedigen tegenover de examencommissie en daarnaast in staat zijn om varianten op de casus te kunnen interpreteren en vaktechnisch in voldoende mate kunnen becommentariëren.

Van kandidaten wordt geen algemene kennis getoetst van fiscale en juridische onderwerpen, tenzij deze onderwerpen specifiek in het verlengde van het examenrapport liggen. Deze kennis van de vooropleiding wordt daarbij voor het assessment als bekend verondersteld en dient paraat te zijn. Daarnaast staat het de examinatoren vrij om ook vragen te stellen op het gebied van waarderen buiten de casus om, als de examinatoren hier aanleiding toe zien.
Benadrukt wordt dat kandidaten vragen kunnen verwachten over de Gedrags- en Beroepsregels RV, het NiRV Tuchtreglement.

Voor kandidaten die ná 1-1-2021 starten met de opleiding Business Valuation
geldt dat zij aan het assessment kunnen deelnemen minimaal 6 maanden na afronden van de opleiding Business Valuation. Het waarderingsrapport waarover assessment wordt afgenomen, dient een ander rapport te zijn daarmee examen is gedaan en dient uit de eigen praktijk te komen. Tevens wordt binnen het assessment meer aandacht besteed aan de Gedrags- en Beroepsregels en praktijk-casussen.

Beoordeling van kandidaten

Kandidaten die in de voorbereiding op het examen een materiële onjuistheid in hun rapport onderkennen, kunnen dit tot vijf werkdagen voor de examendatum aan het secretariaat melden.

Hiertoe dienen zij een korte beschrijving van een geconstateerde onjuistheid op te stellen (maximaal één A4) waarin de correctie en effect op de waardering is opgenomen. Op deze wijze kan de commissie tijdig kennisnemen van de aard van de onjuistheid, de wijze waarop de kandidaat dit herstelt en beoordelen of dit juist is hersteld. Een aanwezige en geconstateerde materiële onjuistheid die niet volgens de hiervoor vermelde procedure is gemeld aan de examencommissie vormt een voorname grond voor het zakken voor het examen.

De examencommissie hanteert geen vastomlijnde definitie of voorbeelden van materiële onjuistheden, maar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om een tijdens de examenzitting geconstateerde materiële fout pas na afronding van het examen te beoordelen. De kandidaat ontvangt dan later definitief uitsluitsel over de aard en invloed van deze fout op de uitslag van het examen.

Data 2021

Deelname aan het assessment is mogelijk vanaf 2 maanden ná het behalen van het diploma aan één van de geaccrediteerde opleidingen.

De assessments vinden plaats op:

23 november 2021 (Delft)
15 december 2021 (Nyenrode)
18 januari 2022 (locatie n.t.b.)


Kosten en duur van het assessment

De kosten verbonden aan het assessment bedragen € 1.500 exclusief omzetbelasting voor de kandidaten met een kwalificerende vooropleiding. Voor kandidaten die het assessment 2de route willen kiezen bedragen de kosten voor het assessment € 3.000 (excl. BTW) vanwege de additionele voorbereidingstijd voor de examinatoren en de verlengde examenduur. De duur van het assessment volgens de eerste route bedraagt minimaal 60 minuten, volgens de tweede route 90 minuten.

Aanleveren

1. Examenrapport (ingebonden in tweevoud + digitaal), afhankelijk van route één of twee.
2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 6 maanden (digitaal). U kunt deze online aanvragen of download hier het aanvraagformulier.
3. Kopie diploma opleiding Business Valuation (digitaal).
4. Kopie andere vooropleiding (bij tweede route digitaal).
5. CV met referenties (bij tweede route digitaal).
6. Pasfoto (digitaal).
7. Aanmeldformulier (digitaal) https://nirv.nl/nirv-aanmelding/

De aan te leveren stukken dienen uiterlijk 3 weken voor de datum van keuze van het assessment te zijn ontvangen op het secretariaat. De stukken dienen per post te worden toegestuurd aan het secretariaat van het NiRV.
Het adres  van het NiRV is: NiRV, p/a Management Assistance, Bredaseweg 108a, 4902 NS Oosterhout.

Examinatoren

1. René van Dijk
2. René van Bruggen
3. Daniël Peters
4. Frank van der Noll
5. Bert Schaareman
6. Corlin van Oeveren
7. Aad Faasen
8. Kathelijn Verkerk-Peerden

Akkoordverklaring

De kandidaat verklaart bij het behalen van het assessment en de inschrijving in het NiRV register expliciet akkoord te gaan met de Gedrags- en Beroepsregels RV zoals gepubliceerd op de NiRV website.

*Wijzigingen voorbehouden.