Regeling permanente educatie vanaf 1 januari 2022

Het reglement voor permanente educatie voor Register Valuators is vastgelegd in de ‘Reglementen van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators’. De Register Valuator is verplicht zich zodanig te scholen en bij te scholen op vakinhoudelijk gebied dat hij beschikt over de kennis die gelet op zijn functie noodzakelijk is voor een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening. Het reglement gaat hierbij uit van de eigen verantwoordelijkheid van de Register Valuator. De Commissie Vaktechniek is binnen het NiRV verantwoordelijk voor de invulling, selectie en beoordeling van de opleidingen die kwalificeren voor de PE-verplichting.

Regeling permanente educatie

Gewijzigde voorschriften permanente educatie, laatstelijk vastgesteld door het bestuur op 7 december 2016, in werking getreden op 1 januari 2017

Considerans

 • Het reglement voor permanente educatie voor Register Valuators is vastgelegd in artikel 5 van de ‘Reglementen van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators’ zoals vastgesteld op 17 april 2015.
 • Het reglement voor permanente educatie voor Register Valuators is laatstelijk vastgesteld door het bestuur op 7 december 2016 en inwerking getreden op 1 januari 2017.
 • Uit de dagelijkse beroepsuitoefening is het de Commissie Vaktechniek gebleken dat deze regeling een nadere verduidelijking vereist en bovendien in de Commissie van mening dat deze op onderdelen dient te worden gewijzigd. Hierop heeft de Commissie Vaktechniek aan het bestuur geadviseerd de in artikel 5 genoemde regeling te wijzigingen en het bestuur is hiermee akkoord gegaan.
 • In dit document is omwille van de leesbaarheid de volledige regeling opgenomen. Deze regeling vervangt derhalve vanaf 1 januari 2022 de Regeling permanente educatie zoals gelden van 1 januari 2017.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder:

 • Bestuur: bestuur van het Nederlandse Instituut voor Register Valuators;
 • Commissie Vaktechniek: de commissie die gevraagd en ongevraagd adviezen verstrekt aan het bestuur voor wat betreft vaktechnische onderwerpen en meer in het bijzonder aangaande de invulling selectie en beoordeling van de opleidingen die kwalificeren voor de PE regeling.
 • PE-activiteiten:
  a. cursussen, congressen, seminars of andere educatieve bijeenkomsten die relevant zijn voor het vakgebied van de Register Valuator;
  b. inleiden, leiden, ontwikkelen van of doceren bij educatieve bijeenkomsten die relevant zijn voor het vakgebied van de Register Valuator en voor zover:
  – daaraan voor de betrokken Register Valuator een educatief aspect zit; en
  – de bijeenkomst kwalificeert als PE-activiteit voor de deelnemers; en
  – de cursusinformatie voorafgaand aan de bijeenkomst wordt gedeeld met het NiRV; en
  – de bijeenkomst openstaat voor visitatie door een lid van de Commissie Vaktechniek van het NiRV;
  c. doceren en/of examineren bij de vakken en/of examens van door het NiRV geaccrediteerde opleidingen of bij vakken die relevant zijn voor het vakgebied van de Register Valuator en voor zover daaraan voor de betrokken Register Valuator een educatief aspect zit (per jaar maximaal 10 uur toe te kennen);
  d. het optreden als projectmeester bij een door het NiRV geaccrediteerde opleiding (per jaar maximaal 5 PE-punten toe te kennen);
  e. activiteiten verricht in vaktechnische commissies of deelname aan vaktechnische bijeenkomsten op het vakgebied van de Register Valuator (per jaar maximaal 5 PE-punten toe te kennen);
  f. publiceren van artikelen op het vakgebied van de Register Valuator (per 500 woorden 1 uur, per jaar maximaal 5 PE-punten toe te kennen);
  g. vaktechnische research inhoudende vaktechnisch onderzoek niet in opdracht van een externe- of interne derde, dat leidt tot een schriftelijke vastlegging die door anderen kan worden geraadpleegd (per jaar maximaal 5 PE-punten toe te kennen);
  h. deelnemen aan ledenbijeenkomsten met een vaktechnisch karakter;
  i. deelnemen aan de NiRV-intervisiebijeenkomsten (per jaar maximaal 5 PE-punten toe te kennen);
  j. activiteiten als bedoeld onder a en b die geheel of gedeeltelijk in elektronische vorm worden verricht.
  k. overige PE-activiteiten die voldoen aan nader door het bestuur respectievelijk de Commissie Vaktechniek van het NiRV te stellen voorwaarden, zulks op aanvraag van de Register Valuator;
 • PE: permanente educatie;
 • PE-activiteit: activiteit in het kader van permanente educatie, gemeten in uren;
 • PE-instelling: organisatie die onderwijs verzorgt dat is gericht op de beroepsuitoefening van de Register Valuator en is goedgekeurd door de Commissie Vaktechniek. Een lijst is opgenomen als bijlage A van deze regeling. Deze lijst kan in de tijd wijzigen. Op de website van het NiRV is altijd de meest actuele lijst opgenomen.
 • PE-punt(en): de maatstaf waarop de PE-activiteit wordt gewaardeerd.

Artikel 2 Algemeen

 1. De Register Valuator is verplicht zich zodanig te scholen en bij te scholen op vakinhoudelijk gebied dat hij beschikt over de kennis die gelet op zijn functie noodzakelijk is voor een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening.
 2. Het reglement gaat hierbij uit van de eigen verantwoordelijkheid van de Register Valuator om zijn vakkennis op een zodanig hoog niveau te houden dat hij kan voldoen aan de verwachtingen die in het maatschappelijk verkeer op grond van zijn deskundigheid van hem verwacht mogen worden.
 3. Binnen de NiRV is de Commissie Vaktechniek verantwoordelijk voor de invulling, selectie en beoordeling van de opleidingen die kwalificeren voor de PE-verplichting.
 4. De Commissie Vaktechniek verleent goedkeuring aan programma’s voor permanenten educatie die voldoen aan de volgende criteria:
  a. Het onderwijs wordt gegeven door professionele docenten die ervaring hebben in het geven van cursussen bij verschillende organisaties.
  b. Het gebruikte studiemateriaal is van academisch niveau.
  c. De controle van het hiervoor sub a en b bepaalde kan achteraf steekproefsgewijs plaatsvinden door het opvragen van het cursusmateriaal, het curriculum van de docent(en) en/of een schriftelijk bewijs van deelname.


Artikel 3 PE-punten regeling

 1. Aan de in Artikel 2, lid 1 neergelegde verplichting is voldaan indien een Register Valuator telkens een door het Bestuur vast te stellen aantal opleidingspunten heeft behaald.
 2. Het Bestuur bepaalt het aantal PE-punten dat aan een PE-activiteit wordt toegekend met dien verstande dat als hoofdregel geldt dat het volgen van een uur onderwijs recht geeft op een (1) PE-punt. Indien huiswerkopdrachten, welke van te voren moeten worden ingeleverd, onderdeel uitmaken van het onderwijs, kunnen hiervoor geen PE-punten worden toegekend.
 3. Het aantal PE-punten dat de Register Valuator besteedt aan PE-activiteiten bedraagt minimaal:
  a. 45 PE-punten per driejaarscyclus;
  b. 10 PE-punten per kalenderjaar.
 4. De Register Valuator behaalt elk kalenderjaar minimaal 6 PE-punten door middel van cursussen die door erkende PE-instellingen worden aangeboden (BIJLAGE A: ERKENDE PE-INSTELLINGEN, CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN).
 5. De Register Valuator behaalt elk kalenderjaar minimaal 9 PE-punten door middel van cursussen op het gebied van waarderen en bedrijfseconomische onderwerpen

Artikel 4 PE-cyclus

 1. De PE-verplichting van de Register Valuator die zich in een lopende driejaarscyclus inschrijft in het register vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar van inschrijving.
 2. De Register Valuator die lopende een driejaarscyclus wordt ingeschreven dient:
  a. minimaal 15 PE-punten te behalen indien hij in het tweede jaar van de driejaarscyclus wordt ingeschreven;
  b. minimaal 30 PE-punten te behalen indien hij in het eerste jaar van de driejaarscyclus wordt ingeschreven.

Artikel 5 PE-registratie

 1. De Register Valuator is verplicht de door hem verrichte PE-activiteiten over een PE-jaar uiterlijk 2 maanden na het verstrijken van het PE-jaar op een door het bestuur aangegeven wijze te registeren.
 2. De registratie geschiedt door opname van PE-activiteiten in het online-PE-registratiesysteem.
 3. De Register Valuator toont PE-activiteiten, tot het voor hem geldende minimum, aan die in de onderhavige driejaarscyclus zijn verricht.
 4. Bewijsstukken van PE-activiteiten worden door de Register Valuator voor een periode van minimaal zes jaar bewaard.

Artikel 6 Toetsing door bestuur

 1. Het bestuur kan de PE-activiteiten van een Register Valuator inhoudelijk toetsen.
 2. De Register Valuator werkt onvoorwaardelijk mee aan de in het vorige lid genoemde inhoudelijke toetsing.
 3. Het bestuur kan het aantal uren dat door een Register Valuator aan een PE-activiteit is toegekend op grond van de uitgevoerde toetsing aanpassen.

Artikel 7 Verplicht stellen kennistoetsen

 1. Het bestuur kan een bepaald(e) cursus, onderwerp of kennistoets over een bepaald kennisgebied of onderwerp voor alle leden verplicht stellen.
 2. Het bestuur kan een individu of een groep van Register Valuator(s) een minimum aantal uren PE-activiteiten op een specifiek kennisgebied of onderwerp verplicht stellen.
 3. Het bestuur kan, in geval van de in het eerste lid bedoelde kennistoets, een specifieke PE-instelling accrediteren en voor alle leden verplichten.

Artikel 8 Vrijstellingen en ontheffingen

 1. Het bestuur kan met betrekking tot het verrichten van PE-activiteiten vrijstelling verlenen die in deze regeling zijn genoemd. Aan een vrijstelling kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.
 2. Het bestuur kan op verzoek van de Register Valuator, geheel of gedeeltelijk, ontheffing verlenen voor alle voorschriften in deze regeling. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
 3. Een ontheffing kan worden ingetrokken indien door de Register Valuator in strijd is gehandeld met de door het bestuur gestelde voorschriften.
 4. Ontheffing wordt in ieder geval verleend indien en voor zover:
  a. de Register Valuator door ziekte, zwangerschap of langdurige zorg voor een naaste als bedoeld in artikel 5:9 van de Wet Arbeid en Zorg niet in staat is om geheel of gedeeltelijk aan de verplichtingen uit artikel 3 te voldoen.
  b. de Register Valuator gedurende een kalenderjaar ten minste 6 maanden in het buitenland werkzaam is geweest en daardoor redelijkerwijs niet in staat was om aan het bepaalde in artikel 3 te voldoen.

Artikel 9 Bestuursmaatregelen

 1. Het bestuur kan een klacht indienen bij de Raad van Tucht indien de Register Valuator niet aan het bepaalde in deze nadere voorschriften voldoet.
 2. Alvorens een klacht wordt ingediend, stelt het bestuur de Register Valuator een termijn om alsnog aan het bepaalde in deze nadere voorschriften te voldoen.
 3. De in deze termijn verrichte PE-activiteiten worden, voor zover en zolang sprake is van een achterstallige verplichting, toegerekend aan de achterstallige verplichting.
 4. Het bestuur is bevoegd maatregelen op te leggen waaronder opzegging van het lidmaatschap van het NiRV indien een Register Valuator niet voldoet aan de verplichting tot permanente educatie.

Artikel 10 Erkenning PE Instelling

 1. Het bestuur van het NiRV kan op advies van de Commissie Vaktechniek een PE-instelling op aanvraag erkennen.
 2. De erkenning kan worden geweigerd indien:
  a. geen gebruik is gemaakt van het door het bestuur vastgestelde aanvraagformulier;
  b. geen bewijsstukken zijn overgelegd waaruit blijkt dat voldoende ervaring is opgedaan met het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen;
  c. de PE-instelling niet kan aantonen dat zij onderwijs verzorgt dat gericht is op de beroepsuitoefening van de Register Valuator en de beroepsuitoefening in brede zin ten goede komt;
  d. het door de PE-instelling aangeboden onderwijs niet voldoet aan de door het NiRV gestelde kwaliteitseisen;
  e. de PE-instelling niet over een protocol beschikt op grond waarvan de docent, het cursusmateriaal, de relevantie voor de praktijk en de PE-instelling door de deelnemers worden geëvalueerd;
  f. de PE-instelling niet voldoet aan eventuele aanvullende voorwaarden die door het NiRV zijn vastgesteld.

3. De erkenning kan voor bepaalde tijd worden verleend.

Artikel 11 Voorschriften erkenning PE instelling

 1. Aan een erkenning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
  a. de verplichting om periodiek aan te tonen dat nog steeds aan de voorwaarden voor erkenning wordt voldaan;
  b. de verplichting om een betrouwbare aanwezigheidsregistratie te voeren;
  c. de verplichting om een bewijsstuk van deelname aan en voltooiing van een opleiding of cursus te verstrekken, waarop tevens het aantal verrichte uren aan de PE-activiteit is toegekend en een PE-logo zijn vermeld.
 2. Een erkenning kan worden gewijzigd of ingetrokken indien in strijd met een of meer erkenningsvoorschriften wordt gehandeld.

Artikel 12 Overgangsregeling

 1. De lopende driejaarscyclus als bedoeld in artikel 3, is aangevangen op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022.
 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
 3. De nieuwe driejaarscyclus als bedoeld in artikel 3, zal derhalve aanvangen op 1 januari 2023 en eindigen op 31 december 2025.

BIJLAGE A: ERKENDE PE-INSTELLINGEN, CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN

1. Cursussen en opleidingen van de volgende organisaties en opleidingsinstellingen kwalificeren voor PE-punten:

 • TIAS School for Business and Society (TIAS)
 • Rotterdam School of Management (RSM)
 • University of Groningen (RUG)
 • Nyenrode Business Universiteit
 • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA Opleidingen)
 • LRGD
 • Controllers instituut
 • PE Tijdschrift Familiebedrijven
 • Amsterdam Institute of Finance
 • Opleiding Forensisch Financieel Deskundige (RSM)
 • Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige (Leiden)
 • Door het NiRV geaccrediteerde opleidingen

2. De volgende cursussen en opleidingen kwalificeren voor PE-punten;

 • Elke cursus of workshop georganiseerd door het NiRV en waarvoor PE-punten worden toegekend.
 • Cursussen, opleidingen, congressen en seminars van een met het NiRV vergelijkbare buitenlandse organisatie, zoals NACVA (USA), CICBV (Canada), EACVA (Duitsland).
 • Gevolgde buitenlandse congressen en seminars inzake waarderingstechniek.
 • Cursussen en opleidingen van het SRA niet gericht op waarderingstechniek
 • Fiscale en juridische cursussen en opleidingen van het PAO Belastingwetenschap
 • Fiscale en juridische cursussen en opleidingen van het NOB
 • Fiscale en juridische cursussen en opleidingen van RB Opleidingen
 • Bedrijfseconomische. fiscale en juridische cursussen en opleidingen door in Nederland gevestigde universiteiten en hieraan gerelateerde business schools.

Voorwaarden hiervoor zijn dat deze cursussen en opleidingen een aanwezigheidsregistratie hebben en een bewijs van deelname wordt verstrekt.

3. De volgende cursussen en opleidingen voldoen op voorhand niet:

 • Bedrijfsinterne cursussen en opleidingen, tenzij vooraf uitdrukkelijk goedgekeurd door het NiRV.
 • Alle opleidingen met als onderwerp waarderingstechniek beneden het kennisniveau dat de Register Valuator wordt geacht te hebben op grond van zijn opleiding.