Privacybeleid

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV), gevestigd aan Koopvaardijweg 2, 4906 CV  Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nirv.nl

Bredaseweg 108a
4902 NS  Oosterhout
076-5781383

Marius van Prooijen is de Functionaris Gegevensbescherming van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) Hij/zij is te bereiken via mvp@nirv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer indien u gebruikt maakt van deelname aan betaalde activiteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@nirv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het sturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Het sturen van facturen en het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) tussen zit. Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Exact voor de verwerking van de boekhouding
 • MailChimp voor de verzending van de nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten.
 • Easydus voor de organisatie van bijeenkomsten: verzending geautomatiseerde entreecodes voor deelname aan bijeenkomsten.
 • Autopilot: voor de verwerking van aan- en afmeldingen aan bijeenkomsten en verzending van geautomatiseerde facturen.

Alle geautomatiseerde systemen worden gebruikt t.b.v. de efficiëntie om betrokkene zo goed en snel mogelijk te informeren via mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
7 jaar in de boekhouding i.v.m. de bewaarplicht en t.b.v. de belastingdienst

Adres
7 jaar in de boekhouding i.v.m. de bewaarplicht en t.b.v. de belastingdienst

Postcode en plaats
7 jaar in de boekhouding i.v.m. de bewaarplicht en t.b.v. de belastingdienst

Mailadres
7 jaar in de boekhouding i.v.m. de bewaarplicht en t.b.v. de belastingdienst

Telefoonnummer
7 jaar in de boekhouding i.v.m. de bewaarplicht en t.b.v. de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Derden zijn:

Categorie

Naam

Doel

Welke gegevens

Boekhouding

Exact

Voeren administratie

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

Secretariaat

Management Assistance B.V.

Voeren secretariaat

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

Website

Jogoa Marketing XL

Websitebeheer

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

Verzendingen mailingen

MailChimp

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– E-mailadres

Online magazine

Etopia

Verzending online magazine

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– E-mailadres

Social Media

LinkedIn

Relaties informeren.

De gegevens die door de deelnemers zelf worden ingevoerd.

Enquêtes

SurveyMonkey

Houden enquêtes

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– E-mailadres

Workshops/bijeenkomsten

Brookz

Uitnodigingen voor deelname aan congressen en het gezamenlijk uitgeven van een papieren magazine

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– E-mailadres

– Naam bedrijf

Het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@nirv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@nirv.nl.