Deelnamevoorwaarden RV’s voor deskundigenverzoeken

Inleiding:
Het NiRV is bereid om op verzoek van marktpartijen een onafhankelijke RV (of meerdere RV’s) voor te dragen om voor deze marktpartijen waarderings- en adviesopdrachten uit te voeren. Het NiRV legt deze verzoeken voor aan haar leden. Leden die geïnteresseerd zijn en zich gekwalificeerd voelen om de voorliggende opdrachten uit te voeren, kunnen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van het NiRV middels de daarvoor bestemde module van het inlogdeel van de website.

Op basis van door de marktpartijen aangereikte criteria waaraan de voor te dragen RV moet voldoen, wordt het verzoek uitgezet naar alle RV’s. Of en in welke mate een RV inhoudelijk voldoet aan de gewenste criteria dient afgestemd te worden tussen de aanvrager en de voorgedragen RV. Screening op objectieve kwalificaties zoals bijvoorbeeld titels, geografisch werkgebied en uitsluiting van bepaalde kantoren wordt gedaan door de secretaris van het NiRV, mits dit in het verzoek van aanvrager voldoende kenbaar is gemaakt. Middels loting door de voorzitter van het NiRV wordt vervolgens bepaald welke RV wordt voorgedragen aan de verzoekende marktpartij.

Het is aan de voorgedragen RV en de marktpartijen gezamenlijk om te bepalen of, en zo ja, onder welke voorwaarden men tot overeenstemming komt voor het uitvoeren van de opdracht.

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de RV die zich aanmeldt om voorgedragen te worden voor een opdracht.

Deelnamevoorwaarden:

  1. Een RV die zich aanmeldt om te worden voorgedragen voor een opdracht voelt zich allereerst zelf verantwoordelijk en voldoende gekwalificeerd voor het uitvoeren van de opdracht.
  2. Middels de aanmelding om te worden voorgedragen voor een opdracht acht een RV zich dus voldoende gekwalificeerd voor het op professionele wijze uitvoeren en afronden van de opdracht.
  3. Het al dan niet voldoende gekwalificeerd zijn van een RV voor een deskundigenopdracht is een zaak van de aanvrager en de aan te stellen RV. Hierbij zullen het openbaar profiel, de website en het CV van de aan te stellen RV mede tot de besluitvorming van de aanvrager bijdragen. Het NiRV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de toets of een RV voldoende gekwalificeerd is om te worden voorgedragen voor het uitvoeren van de opdracht.
  4. Het NiRV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de opdracht en de opdrachtvoorwaarden tussen de voorgedragen RV en de marktpartijen worden overeengekomen.
  5. Een RV die een opdracht accepteert van een marktpartij, nadat hij hiervoor is voorgedragen door het NiRV, is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van voldoende informatie op basis waarvan hij kan beslissen of hij voldoende gekwalificeerd is om de opdracht op professionele wijze uit te voeren en af te ronden.
  6. Een RV die een opdracht accepteert, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels voor RV’s.