Algemene voorwaarden helpdesk NiRV

De helpdesk NiRV heeft ten doel door middel van consulten vaktechnische ondersteuning te geven aan de leden van het NiRV. De helpdesk NiRV is niet bedoeld voor beantwoording van vragen van studenten in het kader van hun studie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandeling van bij de helpdesk NiRV ingediende vragen door leden van het NiRV (allen hierna aangeduid als “vraagsteller”).

Artikel 1 Algemene uitgangspunten

 1. De vraagsteller blijft zelf verantwoordelijk voor de oplossing van vaktechnische vraagstukken.
 2. De helpdesk NiRV geeft geen “second opinions” af. “Second opinions” zijn uitspraken over of in verband met een door een derde partij gegeven advies. De helpdesk NiRV neemt geen standpunten in ten aanzien van vragen die voortkomen uit een meningsverschil tussen de vraagsteller en een derde.
 3. De vraagsteller dient de helpdesk NiRV bij het stellen van de vraag te informeren over alle feiten en omstandigheden die in het kader van de beantwoording van de vraag redelijkerwijze voor de helpdesk NiRV van belang kunnen zijn. Indien zich na het moment waarop de vraag is ingediend – doch voor beantwoording van de vraag door de helpdesk NiRV –feiten of omstandigheden voordoen die in het kader van de behandeling van de vraag relevant kunnen zijn, stelt de vraagsteller de helpdesk NiRV daarvan onverwijld in kennis. De vraagsteller verstrekt aan de helpdesk NiRV tijdig en in de door de helpdesk NiRV gewenste vorm en op de gewenste wijze, alle aanvullende informatie die de helpdesk NiRV naar zijn oordeel nodig heeft voor de beantwoording van de desbetreffende vraag. De vraagsteller staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Als op grond van de verstrekte informatie geen antwoord kan worden geformuleerd door de helpdesk NiRV, wordt dit gecommuniceerd met de vraagsteller.
 4. De vraagsteller is verplicht gelijktijdig met de vraag een op basis van eigen onderzoek en studie verkregen voorlopig antwoord op de desbetreffende vraag aan de helpdesk NiRV toe te sturen. Dit voorlopige antwoord moet zowel het voorgestelde standpunt als de motivering daarvan en de verwijzing naar relevante wet- en regelgeving omvatten.
 5. Indien nodig voert de helpdesk NiRV telefonisch overleg met de vraagsteller en legt een samenvatting hiervan, tezamen met het consult, vast in het antwoord aan de vraagsteller.
 6. Een vraag wordt alleen in behandeling genomen voor zover voldoende deskundigheid op het betreffende terrein beschikbaar is. De antwoorden geven het standpunt van de helpdesk NiRV weer en niet noodzakelijk het standpunt van het NiRV en hebben derhalve geen bestuursrechtelijke status.
 7. De helpdesk NiRV behoudt zich te allen tijde het recht voor vragen niet in behandeling te nemen of beantwoording van een aan de helpdesk NiRV voorgelegde vraag tussentijds te beëindigen.
 8. Er zijn voor de vraagsteller geen kosten verbonden  aan de behandeling van diens vraag.
 9. De persoonsgegevens (NAW-gegevens en e-mailadressen) waarover het NiRV de beschikking krijgt worden in een helpdeskregistratiesysteem vastgelegd en uitsluitend gebruikt voor de behandeling van helpdeskvragen door de helpdesk NiRV en derhalve niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 2 De indiening van vragen aan de helpdesk

 1. Vragen aan de helpdesk NiRV dienen te worden gesteld via de NiRV-website (https://nirv.nl).
 2. Op de NiRV-website is  een vragenformulier opgenomen. Dit vragenformulier dient door de vraagsteller volledig te worden ingevuld. De vraag dient duidelijk te zijn geformuleerd, een volledige beschrijving van het onderliggende probleem te geven en de volledige context waarin de vraag is gerezen te vermelden.
 3. De  helpdesk NiRV kan te allen tijde nadere informatie vragen alvorens een vraag in behandeling wordt genomen.
 4. Vragen aan de helpdesk NiRV worden alleen in behandeling genomen indien deze vallen in één van de vaktechnische aandachtsgebieden van de helpdesk NiRV zoals vermeld op de website en overigens met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3  Bruikbaarheid beantwoording door de helpdesk NiRV

 1. Beantwoording van de vraag door de helpdesk NiRV is onder meer gebaseerd op:
 • De ingediende vraag;
 • De context waarin de vraag bezien moet worden;
 • De staat van de waarderingswetenschap op het moment van beantwoording;
 • De uitgangpunten zoals deze door een goed en kundig beroepsbeoefenaar worden gehanteerd.
 • De beantwoording door de helpdesk NiRV ziet derhalve uitsluitend op de aan de helpdesk NiRV voorgelegde casus en de door de vraagsteller geschetste context en is niet zonder meer bruikbaar in andere cases.

Artikel 4 Termijn van afhandeling van vragen aan de helpdesk NiRV

 1. De helpdesk NiRV streeft ernaar vragen in beginsel binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het NiRV zal, behoudens in het geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid van het NiRV, in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het NiRV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de aansprakelijkheidsverzekering die door het NiRV is afgesloten geen dekking biedt, zal de aansprakelijkheid van het NiRV te allen tijde zijn beperkt tot een bedrag van EUR 5.000,- per gestelde vraag aan de helpdesk NiRV, waarbij een eventuele reeks samenhangende vragen wordt gezien als een vraag
 2. De vraagsteller vrijwaart het NiRV tegen alle aanspraken van derden in verband met de door de helpdesk NiRV verleende vaktechnische ondersteuning.  De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten (waaronder alle redelijke kosten van het voeren van verweer) die het NiRV in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. De vrijwaring geldt niet in het geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid van het NiRV.
 3. Het NiRV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de vraagsteller.
 4. Het NiRV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
 5. De helpdesk NiRV beantwoordt de vragen naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die redelijkerwijze van het NiRV kan worden verwacht.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. De vraagsteller geeft met indiening van diens vraag NiRV automatisch toestemming om diens casus met beantwoording ervan geanonimiseerd en gestileerd (ander woord) te publiceren in handreikingen indien naar mening van de helpdesk NiRV kennisname vanuit vaktechnisch oogpunt voor de beroepsgroep van belang kan zijn.
 2. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het NiRV zal de vraagsteller alle informatie die hij van de helpdesk NiRV verkrijgt (beantwoording van de vraagstelling daaronder begrepen) op geen enkele wijze aan een derde openbaren of daarnaar verwijzen.

Artikel 7 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Alle geschillen die tussen het NiRV en de vraagsteller mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 2. Op de rechtsverhouding tussen het NiRV en de vraagsteller is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Oosterhout, oktober 2019